Meie privaatsuspoliitika

Tere tulemast lugema OÜ Ideal Auto (edaspidi Ideal Auto või meie) andmekaitsetingimusi. Soovime, et tunneksite end kliendisuhte või muu koostöö käigus meiega suheldes turvaliselt ja mõistaksite, kuidas me Teie isikuandmeid (edaspidi ka andmed) kasutame.

Meil on õigus käesolevaid andmekaitsetingimusi ühepoolselt muuta, juhul kui muutuvad isikuandmete kaitset reguleerivad õigusaktid või meie enda andmetöötlus. Muudatuste tegemisest teavitame teid 1 kuu enne muudatuste jõustumist meie veebilehel. Andmekaitsetingimuste uusim verisoon on alati kättesaadav meie veebilehel www.idealauto.ee

Mõisted

Selleks, et te meie andmekaitsetingimusi paremini mõistaksite, selgitame peamisi andmekaitsega seotud termineid.

GDPR on  Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (inglise keeles: general data protection regulation, (EU) 2016/679), mille rakendamine algas 25. mail 2018.a. ja mida kohaldatakse kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada nime, isikukoodi, asukohateabe, võrguidentifikaatori või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Vastutav töötleja on isik, kes otsustab, miks ja kuidas isikuandmeid töödeldakse.

Volitatud töötleja on isik, avaliku sektori asutus, amet või muu asutus, mis töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Need andmekaitsetingimused kohalduvad, kui: 

 • kasutate Ideal Auto teenuseid eraisikuna või ärikliendi esindajana;
 • olete meie ärikliendi, tarnija või muu koostööpartneri esindaja või kontaktisik;
 • olete ise meie koostööpartner;
 • tellite meie uudiskirja või olete avaldanud soovi saada meie pakkumisi, e-posti või SMSi teel;
 • esitate lihtsalt infopäringu meie veebikeskkonna kaudu või e-kirja teel.Isikuandmete vastutav töötleja

1. Isikuandmete vastutav töötleja

OÜ Ideal Auto
Registrikood: 14103554
Aadress: Peterburi tee 47c, Tallinn 11415, Eesti
E-post: info@idealautoauto.ee

2. Mis tüüpi isikuandmeid me kogume ja millistest allikatest me neid saame?

Kui kasutate meie teenuseid eraisikuna, siis esitate oma andmed meile ise, kontakteerudes meiega kas e-posti või telefoni teel või veebilehe kontakteerumisvormi kaudu.

 • Identifitseerimisandmed – eesnimi ja perekonnanimi, isikukood/sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number
 • Kontaktandmed – telefoninumber, e-posti aadress
 • Videokaamerate salvestised – Ideal Auto teenindussaalides ja pesutänavas  on videokaamerad, et kaitsta inimesi ja vara ja automatiseeritud teenuseid.
 • Sõiduki andmed – andmed sõiduki kohta, mille osas olete meilt teenuseid tellinud: registreerimisnumber, VIN kood (sõiduki müügi korral), mark, mudel, läbisõit (sõiduki müügi korral)
 • Teenuse andmed – andmed, mis annavad ülevaate teie tegevustest seoses meie teenuste kasutamisega, st teie poolt ostetavate kaupade ja teenuste, aga ka teie võimalike rikkumiste ning meie vahel sõlmitud lepingute kohta
 • Võlaandmed – andmed kliendi võlgnevuste kohta, sh nõuete loovutamise kohta

Kui pöördute meie poole ja suhtlete meiega ärikliendi või muu koostööpartneri (so juriidilise isiku) esindaja või kontaktisikuna või olete ise meie koostööpartneriks, siis esitate ise meile sellise suhtluse käigus järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, ametikoht, e-posti aadress, mobiili ja/või lauatelefoni number.

Eeldame, et sellised andmed on mõeldud töö- ja ärialaseks suhtlemiseks ja nende hulgas ei ole privaatseid kontaktandmeid.

Kui olete kasutate teenuseid ärikliendi esindajana, siis võime saada Teie andmed ka Teie tööandjalt. Sellisel juhul eeldame, et Teie tööandjal on olemas õiguslik alus (Teie nõusolek, lepingu täitmise vajadus, õigustatud huvi, vms) Teie andmete edastamiseks meile ja ta on sellisest andmete edastamisest Teid informeerinud.

Kui Te külastate Ideal Auto esindusi, kus kasutame turvalisuse eesmärgil videokaameraid, siis teadke, et võite sattuda videokaamerate salvestistele (täpsem info videokaamerate kasutamise kohta on kirjas allpool punktis 7).

3. Mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel me teie andmeid töötleme?

Töötleme Teie isikuandmeid erinevatel eesmärkidel. Olenemata töötlemise eesmärgist, peab igal eesmärgil andmete kasutamiseks olema õiguslik alus. Oma andmetöötlust hinnates oleme kindlaks teinud, et Meie poolt teie isikuandmete töötlemine toimub järgnevalt kirjeldatud neljal õiguslikul alusel.

 • Lepingu täitmiseks vajalik andmete töötlemine

Sellel õiguslikul alusel töötleme andmeid siis, kui see on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selle sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks teie taotlusel.

 • Ideal Autole seadusega pandud kohustuse täitmiseks vajalik andmete töötlemine

Teatud juhtudel on meil seadusest tulenev kohustus teie andmeid teatud viisil töödelda (nt raamatupidamise alusdokumentide säilitamine). Sellisel juhul ei saa ei meie ega ka teie andmete töötlemist mõjutada.

 • Ideal Auto õigustatud huvist lähtuv isikuandmete töötlemine

Õigustatud huvi tähendab seda, et me ei pea teie andmeid töötlema otseselt lepingu täitmiseks ja meil ei ole ka seadusest tulenevat töötlemise kohustust, kuid ometi on meil vaja andmeid töödelda. Näiteks selleks, et arendada oma tooteid ja teenuseid – tehes profiilianalüüsi; vastu võtta õigeid ärilisi otsuseid - tehes statistikat, jne.

Kuna õigustatud huvi alusel toimuvaks andmetöötluseks ei ole me seaduse ega ka meievahelise lepinguga kohustatud, kuid me ei küsi selleks ka teie nõusolekut, siis on teil vastatavalt GDPR´ile õigus küsida meilt selgitusi sel alusel toimuva andmetöötluse kohta ning esitada meile vastuväide, kui leiate, et teie andmete töötlemine õigustatud huvi alusel riivab ülemääraselt teie õiguseid.

 • Teie nõusolekul põhinev isikuandmete töötlemine

Teatud juhtudel, kui andmete töötlemine on Teie valiku küsimus (nt otseturundusteadete ja pakkumiste edastamine SMS´i ja või e-posti teel), siis küsime selleks Teie nõusolekut. Kui andmete töötlemise aluseks on Teie poolt antud nõusolek, siis teadke, et Teil on alati õigus oma nõusolek tagasi võtta, saates meile vastavasisulise teate e-posti aadressil info@idealautoauto.ee. Kui tegemist on otseturunduseks antud nõusolekuga, saate nõusoleku tagasi võtta „loobu postitustest“ lingi kaudu, mis on toodud iga turundusteate lõpus. Kui te oma nõusoleku tagasi võtate, lõpetame teie isikuandmete töötlemise eesmärgil, milleks olite nõusoleku andnud. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud andmetöötluse seaduslikkust.

Alltoodud tabelis toome välja andmete kasutamise peamised eesmärgid ja õiguslikud alused.

Töötlemise eesmärk

Andmekategooriad

Õiguslik alus

Lepingueelsed suhted (nt kliendi päringutele vastamine; lepingute ettevalmistamine, läbirääkimiste pidamine)

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed

Lepingu täitmise vajadus

Lepingute täitmine, kliendile tellitud teenuse osutamine

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed,

sõiduki andmed

Lepingu täitmise vajadus

Sõidukite numbrituvastus automaat pesutänavas

Sõiduki andmed (reg. number)

Õigustatud huvi; lepingu täitmise vajadus

Kliendi isikusamasuse tuvastamine

Identifitseerimisandmed

Lepingu täitmise vajadus

Üldine turundus, tootearendus (segmenteerimine)

Teenuse andmed

Õigustatud huvi

Kliendisuhte hoidmine, arendamine (lepingute sõlmimine, tellimuste vastuvõtmine/täitmine, lepingu täitmisega seotud info edastamine)

Identifitseerimisandmed, teenuse andmed, kontaktandmed,

sõiduki andmed

Lepingu täitmise vajadus

Raamatupidamine (sh raamatupidamise alusdokumentide säilitamine)

Identifitseerimisandmed, teenuse andmed

Seadusest tulenev kohustus

Võlahaldus, sh nõuete loovutamine

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed,

võlaandmed

Õigustatud huvi

Arveldused (arvete koostamine, esitamine ja maksete kogumine)

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed

Lepingu täitmise vajadus

Kliendile teenuste osutamist mõjutavate asjaolude ja sündmuste haldamine (informeerimine, kaebuste lahendamine)

Identifitseerimisandmed, teenuse andmed, kontaktandmed

Lepingu täitmise vajadus

Avaliku võimu organite ja riigiasutuste infopäringutele vastamine

Identifitseerimisandmed, teenuse andmed, kontaktandmed,

Sõiduki andmed

Seadusest tulenev kohustus

Otseturundus (Ideal Auto pakkumised, uudiskirjad)

Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed

Nõusolek

Ideali kontserni kuuluvate ettevõtete vaheline andmevahetus

Isiku tuvastamise andmed, kontaktandmed

Õigustatud huvi

Meie vara, töötajate ja klientide kaitsmine – videokaamerate kasutamine Ideal Auto teenindussalongides ja pesutänavas

Videokaamerate salvestised

Õigustatud huvi

Isikuandmete avaldamine meie teenusepakkujatele vastavalt nende teadmisvajadusele

Identifitseerimisandmed, teenuse andmed, kontaktandmed,

Sõiduki andmed

Õigustatud huvi

Suheldes Teie kui ärikliendi või muu koostööpartneri (so juriidilise isiku) esindajana, kasutame Teie isikuandmeid selleks, et sõlmida ja täita lepinguid Ideal Auto ja Teie tööandjaks oleva juriidilise isiku vahel ning võimaldada sellega seonduvat infovahetust. Sellisel juhul on andmete töötlemise aluseks Ideal Auto õigustatud huvi.

Õigustatud huvi tähendab seda, et me ei töötle Teie andmeid Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (leping sõlmitakse juriidilise isikuga) ja meil ei ole ka seadusest tulenevat töötlemise kohustust, kuid ometi on meil vaja andmeid töödelda, sest teisiti ei saaks juriidiliste isikute vahel suhtlemist toimuda.

Seoses Teie töö või vastutusvaldkonnaga võime vahel edastada Teile otseturunduspakkumisi ja – teateid näiteks juhul, kui Teie tööandjaks olev ettevõte on meie klient või kui olete oma ettevõtte esindajana tellinud varasemalt meie teenuseid. Ka selline otseturundusega seotud tegevus toimub Ideal Auto õigustatud huvi alusel. Kui Te meilt selliseid otseturundussõnumeid saate, on Teil alati õigus neist keelduda, klõpsates sõnumi lõpus olevat loobumislinki või saates meile vastava soovi e kirjaga.

4. Kellele me Teie andmeid avaldame?

Juhul, kui see on isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks vajalik või kui oleme selleks seaduse alusel kohustatud, avaldame Teie andmeid vajalikus ulatuses kolmandatele isikutele.

 • Teised Ideali kontserni kuuluvad ettevõtted (mis kõik asuvad Euroopa Liidus): kui seda on vaja juhtimisotsuste ja kontserni äritegevuse arendamiseks, ühiste andmesüsteemide kasutamiseks või muul sarnasel eesmärgil.
 • Teenuse pakkujad: kui see on meile teenuse osutamiseks vajalik, nt IT süsteemide ja seadmete hooldusteenuse osutaja, kampaaniate ja otseturustuse korraldamine).
 • Avaliku võimu organid ja valitsusasutused (nt PPA, Andmekaitse Inspektsioon): kui me oleme seadusega kohustatud seda tegema või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks;
 • Professionaalsed nõustajad: audiitorid, advokaadid, raamatupidajad ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud;
 • Kolmandad isikud seoses ettevõtte tehingutega: Aeg-ajalt võime jagada Teie andmeid kolmandate isikutega korporatiivse tehingu, näiteks ettevõtte või selle osa müügi raames teisele ettevõttele. Samuti ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte reorganiseerimise raames.

Me ei hoia teie isikuandmeid väljaspool Euroopa majanduspiirkonda ega edasta andmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda.

5. Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitame seni, kuni see on kohalduva seadusega nõutud või vajalik käesolevates andmekaitsetingimustes kirjeldatud töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Allpool toome mõned näited andmete säilitamise tähtaegadest:

Säilitamistähtaeg:

Näited

3 kuud (pärast seda alustatakse ülesalvestamist)

Videokaamerate salvestised

12 kuud

Andmed isikute kohta, kes on küsinud pakkumist või esitanud muid päringuid, kuid kellega ei ole lepingut sõlmitud

3 aastat (pärast lepingu lõppemist või lõpetamist)

Kliendilepingu andmed ja teenuse andmed meie kaitsmiseks võimalike nõuete eest või nõude esitamiseks meie ja meie õiguste kaitsmiseks

7 aastat (pärast lepingu lõppemist või lõpetamist)

Raamatupidamise algdokumendid (nt kliendi liikmeleping ja arved)

Kuni nõusoleku tagasi võtate

Kontaktandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil

Kuni 10. aastat

Võlgnevuste andmed, mille osas on algatatud sissenõudemenetlus

Kui soovite oma isikuandmete säilitamise kohta rohkem teada saada, saatke päring käesolevate andmekaitsetingimuste punktis 1 toodud e-posti aadressile.

6. Millised on teie õigused seoses oma andmetega?

Õigus andmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid andmeid teie kohta kogume, millisel eesmärgil neid töötleme, kellele andmeid avaldame, kui kaua andmeid säilitame ning millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemise piiramise, andmete parandamise, kustutamise ja töötlemisega. Teie taotlusele vastamiseks peame kõigepealt tuvastama teie isiku, et vältida andmete jagamist volitamata isikutele. Meil on õigus vastata teie taotlusele 30 päeva jooksul..

Õigus andmete parandamisele – Teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või mittetäielikud.

Õigus andmete kustutamisele – teatud juhtudel on teil õigus nõuda, et me Teie isikuandmed kustutaksime, seda eelkõige siis, kui teie andmete töötlemise aluseks on Teie poolt antud nõusolek ja Te võtate selle tagasi.

Õigus töötlemise piiramisele –  Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada vastuväiteid sellisele andmete töötlemisele, mille aluseks on Ideal Auto õigustatud huvi. Vastuväite esitamisel lõpetab Ideal Auto Teie  isikuandmete töötlemise, v.a juhul kui tõendame, et Teie isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie kui andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

Õigus andmete ülekandmisele – juhul, kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või meiega sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud. Samuti on teil õigus nõuda, et Ideal Auto edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik (st teine teenusepakkuja on võimeline neid edastataval kujul vastu võtma).

Kui soovite mõnda eespool nimetatud õigust kasutada, palun võtke meiega ühendust andmekaitsetingimuste punktis 1 toodud e-posti aadressil.

7. Videokaamerate kasutamine

Ideal Auto kasutab on esindustes videokaameraid, et kaitsta kliente ja töötajaid ning ka nende ja meie enda vara ning osutada automatiseeritud teenust pesutänavas.

Videokaamerad on paigutatud meie teenindussaalidesse ja automaatpesulasse meid nõustava turvaettevõtte koostatud turvakontseptsiooni alusel. Näiteks kuuluvad videokaamerate jälgimisalasse ka teie autod automaatpesulat kasutades Seega võivad nendel aladel liikuvad kliendid ja koostööpartnerid jääda videokaamerate salvestistele.

Allpool on toodud lühiülevaade videovalvesüsteemi põhitingimustest: Järgnevalt kirjeldame videojälgimise põhitingimusi:

 • kaamerate kasutamise õiguslik alus – õigustatud huvi
 • jälgimissüsteemi lühike kirjeldus – statsionaarne IP kaamerate põhine videovalvesüsteem, mis salvestuvad kohalikus võrgus asuvasse serverisse, ilma helisalvestuseta
 • kellele salvestis võidakse edastada –  salvestisi ei edastata kolmandatele isikutele
 • kellel on juurdepääs jälgimissüsteemile ja salvestistele – salvestistele omavad juurdepääsu vaid Ideal Auto töötajad, kellele see on vajalik tööülesannete täitmiseks
 • kaua salvestisi säilitatakse –salvestisi säilitatakse 1 kuu, misjärel hakkab videosüsteem automaatselt üle salvestama
 • jälgimise aeg – ööpäevaringselt
 • jälgimise liik – salvestamine
 • mida tehakse selleks, et kaitsta jälgimissüsteemi abil kogutavaid andmeid – salvestisi hoitakse turvaliselt kõvakettal ning neile on juurdepääs vaid eelpool nimetatud isikutel
 • kuidas on võimalik tutvuda teie kohta kogutud andmetega – isiku kohta kogutud andmetega tutvumiseks palun võtke meiega ühendust andmekaitsetingimuste punktis 1 toodud e-posti aadressil. Andmetega tutvumisel peate arvestama sellega, et säilitame salvestisi vaid 1 kuu, samuti sellega, et teiste salvestisele jäädvustatud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nad tuvastamatuks, mistõttu ei saa me tutvumist võimaldada koheselt.

8. Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile ja kohtule

Kui soovite täiendavat informatsiooni seoses oma isikuandmetega või õiguste kasutamisega, siis palun võtke meiega ühendust andmekaitsetingimuste punktis 1 toodud e-posti aadressil.

Kui siiski leiate, et Teie isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid, siis on teil õigus pöörduda oma õiguste ja huvide kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.